งานบริการกลาง

 
 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

          มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานภายในพื้นที่สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยดำเนินงาน เกี่ยวกับการพัฒนาด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ การจัดทำรูปแบบสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม การปรับปรุงอาคารสถานที่ และงานซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน ท่อระบายน้ำ การซ่อมบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ การให้บริการด้านการตกแต่งสถานที่ ทำความสะอาดพื้นที่ การรักษาสภาพแวดล้อม การดูแลสนามกีฬา สนามหญ้า ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้ง โทรทัศน์วงจรปิดและการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักศึกษา บุคลากร ทรัพย์สินของทางราชการ การบริการด้านการจัดกิจกรรมภายใน และภายนอกมหวิทยาลัยพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านโสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง การจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และอาคาร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทุกรอบ 6 เดือนและรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมให้เป็นไปตามกฏกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการกำหนด เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ. 2547 และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

          มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาด้านกายภาพภูมิทัศน์ การจัดทำรูปแบบสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรม การปรับปรุงอาคารสถานที่ และงานซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เข่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน ท่อระบายน้ำ การซ่อมบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ การให้บริการด้านการตกแต่ง สถานที่ทำความสะอาดพื้นที่ การรักษาสภาพแวดล้อม การดูแล สนามกีฬา สนามหญ้า ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้ง โทรทัศน์วงจรปิด และการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักศึกษา บุคลากร ทรัพย์สินของทางราชการ การให้บริการในการใช้อาคาร สถานที่และห้องประชุมเพื่อการเรียนการสอน การปรับปรุงห้องประชุมเพื่อให้ทันสมัย และมีความสวยงาม เพื่อให้บริการด้านการจัดกิจกรรมภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมอำนวยความสะดวกด้านโสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการจัดทำข้อมูลการใช้พลังงาน ของอาคารมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระทุกรอบ 6 เดือน และรายงานเป้าหมายและแผน อนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม ให้เป็นไปตามกฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ. 2547 และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 บุคลากรงานบริการกลาง

 

 สายฝน

 
นางสาวสายฝน รัตนยัง 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริการกลาง
 

 พนม  ธารทิพย์


นายพนม พุ่มดารา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
(วังท่าพระ)


นางสาวธารทิพย์ กลิ่นเปี่ยม
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ตลิ่งชัน)

 

 
ลลิตา ทวีศักดิ์

นางสาวลลิตา เชื้อหนองปรง

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ตลิ่งชัน) 

นายทวีศักดิ์ สุขนิรันดร์

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(วังท่าพระ)
 

 
 สุอาภา พนารัตน์ 

นางสาวสุอาภา เปี่ยมฤทัยสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(วังท่าพระ)

นางสาวพนารัตน์ ปลื้มพิทักษ์สกุล
พนักงานสถานที่
(ตลิ่งชัน) 
 

 
 ณัฐพงศ์  ฤทธิไกร

 นายณัฐพงศ์ กองกาไว
นายช่าง
(วังท่าพระ)

 นายฤทธิไกร บุญรมย์
นายช่าง
(ตลิ่งชัน) 
 

 
 รัตนาพร  นนทพัทธ์

 
นางสาวรัตนาพร ภูบุญอบ
พนักงานเก็บเอกสาร
(วังท่าพระ)


นายนนท์พัทธ์ ระย้าอินทร์
นายช่าง
(ตลิ่งชัน) 
 

 
 อนันต์2 กิตติพงศ์ 
  
นายอนันต์ คชลักษณ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
(วังท่าพระ)

นายกิตติพงศ์ รุขชาติ

นายช่าง
(วังท่าพระ) 
 

 
 วัฒนา พลดนัย 

นายวัฒนา ทารอด
ช่างไม้
(ตลิ่งชัน)

นายพลดนัย ประเสริฐสังข์

พนักงานทั่วไป
(วังท่าพระ) 
 

 
 นพรัตน์ ไกรวิชญ์ 

นายนพรัตน์ ทารอด
ช่างระบบน้ำ
(ตลิ่งชัน)

นายไกรวิชญ์ เอี่ยมวิทย์
คนสวน
(ตลิ่งชัน) 
 

 
 จตุพล  ชูฤทธิ์

นายจตุพร ศรีโพธิ์ช้าง

พนักงานขับรถยนต์ 

นายชูฤทธิ์ รัศมี
พนักงานขับรถยนต์
 

 
 ณิพล ศุภณัฐ 

นายณิพล พุ่มพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

นายศุภณัฐ ศรีเอี่ยม

พนักงานขับรถยนต์ 
 

 
 ศิริ สิทธิเดช 

นายศิริ ทรงยศ
พนักงานขับรถยนต์

นายสิทธิเดช กล่ำศรี

พนักงานขับรถยนต์ 
 

 
 วรากรณ์1 อนันต์ 


นายวรากรณ์ ปานบุญยืน
พนักงานขับรถยนต์


นายอนันต์ เจนอักษร
พนักงานขับรถยนต์

 

 
 ธวัชชัย ธนศักดิ์ 


นายธวัชชัย สนธิพร
พนักงานขับรถยนต์ 


นายธนศักร์ ประโยชน์
พนักงานขับรถยนต์

 

 
 อาดูลย์  จารุเดช


นายอาดูลย์ แผนสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์ 


นายจารุเดช เทียนสิงหเดช
พนักงานขับรถยนต์ 
 

 

 ภักดี1

 จรุรงค์


นายภักดี สัญญะโรจน์
พนักงานขับรถยนต์ 


นายจตุรงค์ เชียรประภา
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 สามารถ

 สหัส


นายสามารถ สังข์ทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายสหัส พรมพิลา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 
 สมนึก ประสิทธิ์ 
 
นายสมนึก งามอาการ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
นายประสิทธิ์ ส้มเตี้ย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

 
 จำเริญ เกษมศักดิ์ 

 

นายจำเริญ จันนะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นายเกษมศักดิ์ ทิพยสุภา
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 

 
 สมเกียรติ  จารึก

 

นายสมเกียรติ เนียมสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นายจารึก หมกเจริญ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 

 
 ฉัตดนัย  ชาญศักดิ์

 

นายฉัตรดนัย ขำล้วน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นายชาญศักดิ์ วันชื่น
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2849 7500
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…