งานการประชุม

 
 

ภารกิจของหน่วยงาน

          มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณบดี เสนอแผนการ ทำปฏิทินจัดการประชุม จัดทำและเวียนสรุปมติที่ประชุม รายงานการประชุม แจ้งผู้บริหารและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการข้อมูลแก่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในการค้นหาข้อมูล และมติของการประชุมดังกล่าว นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเพื่อบริหารจัดการสำหรับใช้ในการประชุมด้วยระบบ E-meeting นอกจากนี้ยังดูแลประสานงานเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมสัมมนา การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม เตรียมอุปกรณ์ประกอบการประชุม การดำเนินการประสานงาน กับหน่วยงานเกี่ยวกับการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
บุคลากรงานการประชุม  
1
 
นางสาวนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์
หัวหน้างานการประชุม
 
 2  3


นางสาวอัญชลี มีอิสสระ
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ์
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

   
 4
 5
 
นายวัชรินทร์ จับโกรย
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

   
6   7

นางสาวเพรียว บางเขม็ด
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นายจำลอง แก้วนิ่ม
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
   
8  9 

นางทัศนีย์ พูลสวัสดิ์
แม่บ้าน
 
นางขวัญดาว นันทบุตร
แม่บ้าน
   

 10

 
นางสาวแสงนภา แสนเฉย
พนักงานทั่วไป
 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2849 7500
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…