งานประชาสัมพันธ์

 

ภารกิจของหน่วยงาน

          มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย โดยส่งข่าวผ่านทางสื่อ มวลชนแขนงต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประสานงานข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนในการทำข่าว หรือสัมภาษณ์บุคคล การจัดทำรายการวิทยุ โทรทัศน์ สารคดี บทความ การแถลงข่าว การผลิตและประสานงานในการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย สูจิบัตร วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย ซีดีรอม เว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ บัตรเชิญ บัตรอวยพร การบัทึกภาพในงานพิธีการและงานกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยเพื่อส่งข่าว เผยแพร่และจัดทำบอร์ด นิทรรศการ ภาพถ่าย นอกจากนี้ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมให้แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งงานบริการให้ข้อมูลข่าวสารติดต่อ สอบถามและให้บริการสอบถามแก่บุคคลทั่วไป และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 บุคลากรงานประชาสัมพันธ์
1
 
นางสาวขจี ชิดเชื้อ
 รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 2  3


นางสุพัชรี โปซิว
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน


นางกัญจราภา แจ่มสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

 4
6 
 
นางศรีวรรณ ฤกษ์ชัยรัศมี
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการนายธนตุลย์ เบ็งสงาน
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
7  8
นางสาวดลนภา พัวพันธ์งาน
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวกาญจนา จุลโพธิ์
นักประชาสัมพันธ์ 
9
นางสาววรรณนิษา คุ้มอยู่
พนักงานเก็บเอกสาร
 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2849 7500
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…