งานสารบรรณ

 

ภารกิจของหน่วยงาน

          มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่ควบคุมการรับ-ส่ง และเวียนเอกสารต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน วังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้นำเทคโนโลยีสานสนเทศ เข้ามาช่วยพัฒนาและบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อความรวดเร็ว และคล่องตัวขึ้น และพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง หน่วยงานต่าง ภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง ทำการวิเคราะห์เรื่องเพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเสนอผู้บริหารพิจารณา นอกจากนี้ ได้กลั่นกรองร่างหนังสือราชการ รวมถึงจัดทำคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และควบคุมตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นที่เป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของกองกลาง ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานพิธีการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี งานวันนริศ งานพระราชทานปริญญาบัตร งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว งานวันศิลป์ พีระศรี งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรม งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย จัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ โดยจัดเก็บ และจัดทำบัญชีคุมเรื่องเป็นหมวดหมู่เพื่อให้บริการค้นหาข้อมูล ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 จัดทำบัญชีคุมเรื่องเพื่อนำเอกสารที่หมดอายุการใช้งานแล้วนำไปทำลาย

 บุคลากรงานสารบรรณ
 1
 
นางสาวรัตทิกร คงทอง
 หัวหน้างานสารบรรณ
 2 3 


นางสาวนวลจันทร์ ขจรบุญ
ผู้ปฏิบัติงารบริหารชำนาญงาน


นางสาวเกตน์นิภา วรวงษ์
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 4
5 
 
นางสาวสุกัญญา ภู่แย้ม
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวทัศนีย์ หลีกอาญา
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 6  7

นางสาวศศิธร นวะสิมันนาม
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นางสาวสุปราณี โล่ภักดีสวัสดิ์
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 8  9

นายองอาจ ปองสุข
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
 
นางสาววิมลณัฐ ชุ่มคุมสิน
พนักงานเก็บเอกสาร

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2849 7500
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…