งานบริหารทั่วไป

 

ภารกิจของหน่วยงาน

          มีหน้าที่รับผิดชอบ ในด้านต่างๆ ดังนี้

         1. ด้านสารบรรณ ควบคุมการรับ-ส่ง และเวียนเอกสารต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน วังท่าพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้นำเทคโนโลยีสานสนเทศ เข้ามาช่วยพัฒนาและบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อความรวดเร็ว และคล่องตัวขึ้น และพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง หน่วยงานต่าง ภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง ทำการวิเคราะห์เรื่องเพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเสนอผู้บริหารพิจารณา นอกจากนี้ ได้กลั่นกรองร่างหนังสือราชการ รวมถึงจัดทำคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และควบคุมตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นที่เป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของกองกลาง ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานพิธีการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี งานวันนริศ งานพระราชทานปริญญาบัตร งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว งานวันศิลป์ พีระศรี งานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรม งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย จัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ โดยจัดเก็บ และจัดทำบัญชีคุมเรื่องเป็นหมวดหมู่เพื่อให้บริการค้นหาข้อมูล ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 จัดทำบัญชีคุมเรื่องเพื่อนำเอกสารที่หมดอายุการใช้งานแล้วนำไปทำลาย

          2. ด้านการประชุม ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณบดี เสนอแผนการ ทำปฏิทินจัดการประชุม จัดทำและเวียนสรุปมติที่ประชุม รายงานการประชุม แจ้งผู้บริหารและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริการข้อมูลแก่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในการค้นหาข้อมูล และมติของการประชุมดังกล่าว นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเพื่อบริหารจัดการสำหรับใช้ในการประชุมด้วยระบบ E-meeting นอกจากนี้ยังดูแลประสานงานเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมสัมมนา การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม เตรียมอุปกรณ์ประกอบการประชุม การดำเนินการประสานงาน กับหน่วยงานเกี่ยวกับการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 บุคลากรงานบริหารทั่วไป
 1
 
นางสาวรัตทิกร คงทอง
 หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 

 2 2 


นางสาวนวลจันทร์ ขจรบุญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน


นางสาวอัญชลี มีอิสสระ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

 

3
3 
 
นางสาวเกตน์นิภา วรวงษ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ


 นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

 

5 4

นางสาวทัศนีย์ หลีกอาญา

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นายวัชรินทร์ จับโกรย
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
 

 
5 6

นางสาวกันย์พินันท์ สิริปัญญาธร

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศศิธร นวะสิมัยนาม

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
 

 
 7 6 

นางสาวสุปราณี โล่ภักดีสวัสดิ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
 
นางสาวเพรียว บางเขม็ด
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
 

 
4 7

นางสาวสุกัญญา ภู่แย้ม
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติงาน

นายจำลอง แก้วนิ่ม
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
 

 
 9 8

นางขวัญดาว นันทบุตร
แม่บ้าน
 
นายองอาจ ปองสุข
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
 

 
8 9


นางทัศนีย์ พูลสวัสดิ์

แม่บ้าน


นางสาววิมลณัฐ ชุ่มคุมสิน

พนักงานเก็บเอกสาร
 

 
10  

นางสาวแสงนภา แสนเฉย

พนักงานทั่วไป
 

Untitled 1

 


กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0 2849 7500
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…